Om

Empati, Tolerans och Öppenhet.
Tankar och betraktelser om världen och hur vi interagerar.
Vissa kallar det Etik och Moral.
Några grundkomponenter för att kunna tala om hur vi människor agerar med varandra.
1. Människosyn 
2. Kärlekens primat 
3. Meningsskapande 
4. Samhälle och kultur 

Bibelsyn handlar om tankar kring tolkning och bibelanvändning. När och hur bibeln ska användas i ett modernt samhälle.
 
Strövtåg i utmarken - Bildbetraktelse som tar dig på vandringar i gränslandet för bloggen och livet.

KungUlf 

Om mig
Kontaktformulär

Senaste inlägg

Bländande mörker

... så är mörkret inte mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.

Psaltaren 139 beskriver insikten efter att livssmärtan och sorgen slagit bo i människans hjärta.

När hoppet är ute och det enda som återstår är sorgen och smärtan. Det är i det läget som psalmens ord talar. Ur hopplöshetens djup i bottnen av människans väsen träder ljuset fram.

Läs mer

Taggat med: 

,

Osynliga vär(l)den

Vissa menar att religiösa värden inte går att kombinera med den fysiska världen. Det kan vara religiösa fundamentalister eller sekulära humanister. De har samma emfas i motsatsförhållandet.

Många av de som kallar sig troende ser däremot vetenskap och religion som fullt kompatibla. I Tro - Samhälle och Sanning och Skapelse och Natur beskriver jag några av förhållningssätten.

Jag närmar mig temat om den andliga verkligheten utifrån hur hela kosmologin hör samman. Vissa ser andlighet som skild från den fysiska, medan andra ser den som en självklar aspekt på den gemensamma verkligheten. Kosmologin har stor betydelse för resultatet. 

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

De 20 första åren

Den 8 juni 1997 prästvigdes jag tillsammans med 8 andra präster, av biskop Karl-Johan Tyrberg i Härnösands domkyrka. Jag var 26 år och pappa till en ettårig dotter. Tre år tidigare hade min fru och jag gift oss. Vår yngsta dotter föddes året efter prästvigningen.

Under de senaste 20 åren har jag haft tjänst som präst i Svenska kyrkan i olika församlingar/pastorat. Mönstret jag kan se är arbetsledning, barn och unga samt internationellt engagemang.

Min förhoppning är att den här redogörelsen ska belysa samhällsutveckling och kyrkans utveckling. Jag lägger upp "halvtidsrapporten" (fyller 65 om 19 år) i kronologisk ordning. Jag ser fram mot ytterligare intressanta och spännande år i kyrkans och människornas tjänst. 

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Svenska flaggan

Svenska flaggan är en samlande symbol för vårt land. Symboler har förmåga att visa bortom och inom sig själv. De expanderar betydelse i alla riktningar och dimensioner. De gör dem användbara och samtidigt sårbara för missbruk.

Svenska nationsfanan utgör i det fallet inget undantag. Det finns laddning och dimensioner i färger och former samt i traditioner och användning. Bruket av nationalsymboler bär rakt in i själens djup och känslornas finaste strängar.

Flaggan som den främsta nationssymbolen är inget konstigt. I andra länder är laddningen av flagga och civilsamhället än större och kan beskrivas som civilreligion (se Religion).  

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Helig Ande

I alla religioner finns bilder av det gudomliga, världsalltet eller hur allt hör samman. Religion hanterar dimensionerna kring Meningsskapande och hur allt hör samman.

Ofta finns flera bilder och begrepp om det gudomliga i religionerna, samtidigt som det beskrivs som en helhet. I kristendomen är treenigheten den paradox som fångar in Guds mångfald och enhet.

Den helige Ande är den dimension i treenigheten som inte låter sig fångas i enkla beskrivningar och begrepp. Fadern beskrivs som föräldern och ursprunget, Sonen är befriaren och den jämlike som en bror. Anden är den lika osynliga som påtagliga existensen. Det är just kombinationen av konkret närvaro och abstrakt idé, som gör Anden så svårdefinierad. 


Elden är förbränning, verkan är påtaglig, men i sig väldigt svårfångad.

Läs mer

Taggat med: 

, , ,

Gudslikhet med brister

Alla människor jag träffat har uttryckt en förståelse för sina brister. Man har sitt eget perspektiv och inte ett allsidigt objektivt seende.

Människor utvecklar idéer och tankar som anses vara normala. Det blir en dubbel utmaning när normaliteten utmanas. På grupp och samhällsnivå handlar det om att antingen tillåta eller avvisa. På individnivå handlar det om att accepteras eller förändras.

Med min reflektion kring de mänskliga bristerna och gudslikheten vill jag peka på en teologisk utmaning. Guds fullkomlighet och människors trasigheten blir en paradox. Människan behöver få erfarenhet av att bli accepterad, tillåten och hel i all sin brist.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Lite Annorlunda

Under en konferens eller rådslag har några personer samlats kring ett samtal om hur människor som uppfattas som utanför normalitet och vanlighet borde ha samma självklara rätt till sitt liv. Det handlar om att få ta plats i vårt gemensamma livsrum.

Upprinnelsen till detta inlägg är ett rådslag i Svenska kyrkan där personer från hela Sverige samlats för att byta erfarenheter och bryta åsikter. I åsiktsbrytandet och samtalet träder vissa mönster fram, som tar sig bortom politisk korrekthet och konformistiska tankar.

I samtalet har åsikter med laddning och passion tagit plats. Skratt har blandats med allvar och bråddjup. Det har visat sig att alla egentligen är lite annorlunda och att vissa är väldigt avvikande från normen och den tänkta mittfåran. Egentligen är detta det härligaste av allt. 

Läs mer

Taggat med: 

,

Trygghetsfängelset

När livet hetsar och stressar människan, då längtar man efter ett skydd, ett värn som likt en moders famn ger trygghet och välmående. I jakten efter trygghet finns både flykt och en vilja att gömma sig.

Nutidsanalysen har några komponenter som försvårar känslan av trygghet eller lugn. Den nya tidens individualism som gång efter annan kantrar över i egoism. Infrastruktur som förändrar världen med rasande takt som inte går att stoppa. Det exotiska tar plats i vardagsrum och på tallrikar. Förändringar kring normbildning och människors frihet, gör att allt får ett flytande tillstånd. Inga normer är bergfasta. De utmanas och människan får själv hålla reda på hur.

Jag vill ta med dig som läser på en tankebana som handlar om hur känslan av trygghet och avsaknaden av den leder till ett agerande mot slutenheten. Trygghetsjakten blir ett fängelse där andra hålls på avstånd och rädslan är valutan vi betalar med. 

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Herrens bön

Hur ska man uttrycka sig? Många gånger är det svårt att hitta orden. Inte blir det enklare när man ska prata med den allsmäktige och evige.

I Lukasevangeliet önskade en lärjunge att Jesus skulle lära dem att be, han svarade med Herrens bön. I Matteusevangeliet är det i stället som en del i bergspredikan som bönen presenteras. 

Bönen har blivit kristendomens mest använda bön. Den anses vara Jesu egen bön. Man kan utan överdrift hävda att detta är kristendomens mest centrala bön.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Tolv

Talet tolv är absolut. Det används ofta för att beskriva helheter. I moderna tider har det kommit att stå för helande när människor tillnyktrar från olika former av beroenden - tolvstegsrörelsen.

I både gamla- och nya testamentet finns tolv som representant för helheten. Den gemenskap som följer de förstas exempel. I Israel var det Jakobs tolv söner som var ursprunget till Israel och dess tolv stammar. I nya testamentet kom Jesu tolv lärjungar att representera den kommande kyrkan.

När jag växte upp hade jag otroligt svårt att lära mig de tolv stammarna och tolv lärjungarna. Idag bryr jag mig inte jättemycket om namnen och det är inte alldeles enkelt att räkna till dessa tolv i någondera fallet.

Läs mer

Taggat med: 

, ,

Äldre inlägg